Algemene voorwaarden

Algemene huurvoorwaarden Villa bellevue

Artikel 1 : Algemene bepalingen

Deze algemene huurvoorwaarden zijn van toepassing op een tijdelijke huurovereenkomst tussen de eigenaar en huurder van bovenvermelde vakantiewoning.

Onder huursom wordt verstaan : de huurprijs van de woning voor de te huren periode,inclusief linnen en beddengoed maar exclusief eindschoonmaak, toeristenbelasting en waarborg.

Artikel 2 : Totstandkoming huurovereenkomst

De eigenaar informeert de huurder over het huurproject, prijzen en de voorwaarden die voor de totstandkoming van de huurovereenkomst van belang zijn.

Het reserveren gebeurt d.m.v. het invullen en toezenden van het aanvraagformulier.

De overeenkomst komt tot stand nadat de eigenaar de boeking per e-mail heeft bevestigd.

Artikel 3 : Betalingsvoorwaarden

Binnen 7 dagen na verzending van de bevestiging door de eigenaar dient 50% van de huursom door de huurder te zijn betaald.

De resterende huursom dient uiterlijk 6 weken voor vertrek geheel te zijn betaald.

Bij reservatie minder dan 6 weken voor vertrek dient de volledige huursom binnen de 7 dagen na verzending van de bevestiging te worden betaald.

Wanneer verschuldigde bedragen niet tijding zijn ontvangen,wordt de overeenkomst geacht te zijn ontbonden. De eigenaar is dan gerechtigd de annuleringskosten,als beschreven in artikel 9 van deze voorwaarden in rekening te brengen.

Na annulering is de eigenaar gerechtigd het gehuurde pand direct aan een andere partij te verhuren.

Artikel 4 : Bijkomende kosten

Toeristenbelasting : €1 per persoon/dag
Eindschoonmaak : €65
Huisdieren : €10 per dier/week

Artikel 5 : Borgsom

De borgsom wordt uiterlijk 15 na afloop verblijf teruggestort aan de huurder,onder aftrek van de kosten van eventuele toegebrachte schade,defecten en/of ontbrekende inventaris(artikel 8) of buitenproportioneel verbruik van nutsvoorzieningen (artikel 7).

Artikel 6 : Verplichtingen van de eigenaar

De eigenaar draagt er zorg voor dat het pand in verzorgde staat aan de verhuurder beschikbaar wordt gesteld en de nutsvoorzieningen zijn aangesloten.

De bedden zijn bij aankomst opgemaakt.

Artikel  7 : Verplichtingen van de huurder

Het is niet toegestaan om afgesloten ruimtes te openen !

Het afsluiten van de woning en het terrein dient volgens de geldende instructies te worden uitgevoerd. Bij diefstal als gevolg van het niet nakomen van de instructies zal de huurder voor de schade aansprakelijk worden gesteld.

Vuur mag slechts gestookt worden op de daarvoor aangewezen plaats in de tuin.
Bij brand als gevolg van nalatigheid zal huurder aansprakelijk worden gesteld voor de schade.

Normaal gebruik van water en elektriciteit is gratis. Indien uit de meterstand blijkt dat er sprake is van buitensporig gebruik dan zullen daarvoor kosten in rekening worden gebracht.

Artikel 8 : Oplevering van de woning

Tijdstip van vertrek wordt doorgegeven aan de eigenaar die dan samen met de huurder de woning bekijkt.

De vakantiewoning wordt door de huurder bij vertrek netjes achtergelaten.

Serviesgoed met toebehoren wordt schoon teruggeplaatst in de kasten.

Verplaatst meubilair dient weer op de originele plaats te worden teruggezet.

Schade, defecten of vermissingen worden direct door de huurder aan de eigenaar vermeld. Huurder is aansprakelijk voor alle schade,defecten en vermissingen die door toedoen van huurden zijn toegebracht.

Kosten in verband met schade, defecten of vermissingen door toedoen van verhuurder zullen indien mogelijk op de borgsom worden ingehouden.

Indien de kosten hoger zijn dan de borgsom is de huurder verplicht, binnen 4 werkdagen nadat een schadeclaim van de eigenaar is ontvangen de kosten te hebben voldaan aan de eigenaar.

Artikel 9 : Wijzigingen en annuleringen door de huurder

Iedere annulering dient schriftelijk of per e-mail aan de eigenaar kenbaar worden gemaakt.

Bij annulering van de huurovereenkomst door de huurder worden de volgende annuleringskosten in rekening genomen:

Bij annulering meer dan 12 weken voor aanvang van het geboekte verblijf  is een bedrag van 25% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering van meer dan 6 weken voor aanvang van het geboekte verblijf is een bedrag van 50% van de totale huursom verschuldigd.

Bij annulering van minder dan 6 weken voor aanvang van het geboekte verblijf is de totale huursom verschuldigd.

Artikel 10 : Opzegging of wijziging door de eigenaar

De eigenaar kan de huurovereenkomst in volgende gevallen opzeggen:

*in geval van overmacht zoals oorlog,staking,natuurramp,buitengewone weersomstandigheden,brand,overlijden van de eigenaar of vernielingen aan de woning.

Alle door de huurder betaalde bedragen voor de huur van de woning worden binnen de 14 dagen teruggestort. De eigenaar is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de huurder lijdt als gevolg van de beëindiging van de overeenkomst.

Artikel 11 : Aansprakelijkheid

De eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid voor:

  • Diefstal, verlies of schade,van welke aard ook,tijdens of ten gevolge van een verblijf in de gehuurde vakantiewoning.

  • Het onklaar geraken of buiten werking stellen van technische apparatuur in de woning,tijdelijk uitval of storingen in en om de vakantiewoning van water en of energiehuishouding,wegwerkzaamheden en of bouwwerkzaamheden rondom de vakantiewoning

  • Het niet of ten delen uitvoeren van de huurovereenkomst in geval van overmacht. Hieronder wordt mede verstaan het geval dat,door de eigenaar ingeschakelde dienstverleners en of beheerder,waar van de eigenaar afhankelijk is nalatig blijven.

De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade ten gevolg van het gebruik van het huurobject, inbegrepen inventaris, of ongevallen in of rond de woning.

De huurder is hoofdelijk aansprakelijk voor alle verlies en of schade aan het gehuurde en de inventaris  ,ongeacht of dit het gevolg is van handelen of nalaten van de huurder dan wel van derden die zich met toestemming van huurder in het gehuurde bevinden.

Artikel 12 : Klachten

Ondanks de inspanningen van de eigenaar kunt u van mening zijn dat u een rechtvaardige klacht heeft met betrekking tot de tijdelijk gehuurde vakantiewoning. Om u mogelijke aanspraken op(gedeeltelijke)restitutie te behouden dient u ons ten allen tijde in de gelegenheid te stellen om een passende oplossing voor de klacht te vinden.Een voortijdig vertrek of het zelfstandig betrekken van een andere vakantiewoning bevrijdt ons van iedere verplichting tot restitutie.

Mocht de klacht niet bevredigend kunnen worden opgelost,dient deze schriftelijk en gemotiveerd te worden ingediend bij de eigenaar.

Op alle geschillen tussen verhuurder en huurder is het Belgisch recht van toepassing.